Javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu Grada Beograda za nabavku traktora u 2024.

Javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu Grada Beograda za nabavku traktora u 2024. godini pruža podsticajna sredstva u iznosu od 171 milion dinara.

Uslovi uključuju prebivalište na teritoriji grada, status fizičkog lica nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, posedovanje najmanje 0,50 ha obrađivog zemljišta, nekorišćenje sredstava od drugih budžetskih korisnika za istu svrhu te neizmirene poreske obaveze za 2023. godinu.
Specifični uslovi variraju u zavisnosti od sektora, uključujući broj stoke ili površinu pod određenim usevima.

Potrebna dokumentacija za prijavu uključuje popunjen i potpisan obrazac prijave, fotokopiju lične karte, potvrdu o aktivnom broju namenskog računa, potvrdu o statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava, izvode iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, predračun od dobavljača, izjavu dobavljača o poreklu traktora, potvrdu o izmirenim lokalnim poreskim obavezama za 2023. godinu ili izjavu o nevođenju u evidenciji poreskih obveznika, i izjavu o davanju pristanka za obradu ličnih podataka.

Prihvatljivi troškovi su samo troškovi nabavke novog traktora, dok nisu prihvatljivi carinske, uvozne i administrativne takse, troškovi osiguranja, transporta, bankarstva, jemstva i slično, kao i nabavka polovnog traktora ili nepredviđeni troškovi.
Kriterijumi za rangiranje obuhvataju specifične karakteristike poljoprivrednih gazdinstava poput usmerenja, broja članova, starosti nosioca gazdinstva, kao i eventualno bavljenje organskom proizvodnjom.